මම එහෙම බව

එහෙම නෙවෙයි,
මල් පාගන්න වුණා මට
මුලින් එකක් දෙකක්
පස්සෙන් පහු ගිණිය නොහැකි තරම්

මුලින් සීතලයි යටි පතුලට
දියවෙලා අහවර අයිස් කැටයක් මෙන්
දැන් දැන් ගින්දරයි සියොළඟටම
ගිනි මැළ සීයක් පතුල යට

ඔබට ඉන්න ඕනද මල් ගස් උඩ?
රොන් උරන්න ආ බඹර වෙසින්
ඒත් පෙර ආත්මෙත් අමතක කොළයක් මෙන්?
ඔබට වැටෙන්න ඕනෑද ගස් පාමුලට
පුළුං මල් මෙන්,
සුදෝ සුදුවට
හෑල්ලුවට
පෑගෙන වෙනත් මල් දිහා බලන්න
පපුවට අත තියාගන්න
හූල්ලන්න

අනේ මම දන්නෑ; මේවා කිව යුතු දේවල්ද?
කලින් ඔබ දැනං උන්නාද?
මල් පාගන බව; මේ මම
ආදරම කවි ලියපු අය ගැන හිත හිත

මං අහන්න දැනගෙන උන්නද ඔබ?
මම එහෙම බව

කාංචනා අමිලානි• සැප්තැම්බර් තිහ• විස්සයි විසි එක•

Founder of http://thinkland.net | poetess| journalist| Blogger| Writer|